Podstawy prawne

Podstawy prawne działalności Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz.U. z 2002r., Nr 154, poz. 1279 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych (Dz.U. z 2002r., Nr 214, poz. 1813 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości handlowej (Dz.U. z 2002r., Nr 230, poz. 1932),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii (Dz.U. z 2003r., Nr 52, poz. 463 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2003r., Nr 59, poz. 526 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych (Dz.U. z 2003r. Nr 143, poz. 1398 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2003r. Nr 177, poz. 1733, z późn.zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych (jedn.tekst: Dz.U. z 2014r., poz. 494, z późn. zm.),
•  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz.U. z 2003r. Nr 181, poz. 1773 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Dz.U. z 2003r., Nr 194, poz. 1900),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie metod analiz jaj kurzych (Dz.U. z 2003r. Nr 230, poz. 2309),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych półproduktów i produktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U. z 2004r. Nr 5, poz. 36),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz mięsa drobiowego (Dz.U. z 2004r. Nr 34, poz. 301),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie metod analiz niektórych produktów i półproduktów przemysłu cukrowniczego (Dz.U. z 2004r. Nr 37, poz. 334),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz.U. z 2004r. Nr 83, poz. 772),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie metody analizy zawartości kwasu erukowego w niektórych artykułach rolno-spożywczych (Dz.U. z 2004r. Nr 73, poz. 663),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 maja 2004r. w sprawie wniosków o rejestrację świadectw dla artykułów rolno-spożywczych o szczególnym charakterze (Dz.U. z 2004r. Nr 125, poz. 1311),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 8 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz niektórych rodzajów mleka zagęszczonego i mleka w proszku, przeznaczonego do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2004r. Nr 164, poz. 1723, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2004r. Nr 170, poz. 1794),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych (Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz. 1863, z późn. zm.),
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca  2008 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień  do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (jedn.tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 1213, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. z 2016r., poz. 1949),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu (Dz.U z 2009r. Nr 17, poz. 94, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lutego 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu oznaczania klasy jakości handlowej tusz wołowych (Dz.U. z 2009r. Nr 28, poz. 180),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 4 lutego 2009r. w sprawie szczegółowych warunków ustalania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych (Dz.U. z 2009r. Nr 28, poz. 181),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania nieprzeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta finalnego niektórych grup i rodzajów opakowanych artykułów rolno-spożywczych lub artykułów rolno-spożywczych bez opakowań (jedn. tekst: Dz.U. z 2014r., poz. 634, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej (Dz.U. z 2013r., poz. 174),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (Dz.U. z 2014r., poz. 1775),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2014r., poz. 1796, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej niektórych napojów (Dz.U. z 2015 r., poz. 474),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których jest dokonywana kontrola jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy (Dz.U. z 2015r., poz. 592),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2015 r., poz. 2328),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2016r., poz. 398),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 523),

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 18-63)

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (jedn.tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 625, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu (jedn.tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 58) oraz przepisy wykonawcze

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów (Dz.U. z 2004r. Nr 144, poz. 1522),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie sposobu oznaczania i zabezpieczenia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2016 r., poz. 203),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wzoru świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. z 2006r. Nr 186, poz. 1374),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz.U. z 2013r., poz. 74),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2013 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (jedn.tekst: Dz.U. z 2015r., poz. 1530, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 497, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz.U. z 2015 r., poz. 1429),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek organizacyjnych oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. z 2010 r. Nr 54, poz. 326, z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2010 r. Nr 56, poz. 348),
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego (Dz.U. 2015 r., poz. 742).

Akty prawne Unii Europejskiej dot. rolnictwa ekologicznego:
Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 2092/1991 (Dz.Urz.UE.L 189 z 20.07.2007, str.1, z późn. zm.),
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z 5 września 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz.UE.L 250 z 18.09.2008, str.1, z późn. zm.),
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z 8 grudnia 2008r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.Urz.UE.L 334 z 12.12.2008, str. 25, z późn. zm.),
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 473/2002 z 15 marca 2002r. zmieniające załączniki I, II i VI do Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/1991 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych oraz ustalające szczegółowe zasady w odniesieniu do przekazywania informacji o zastosowaniu związków miedzi (Dz.Urz.UE.L 75 z 16.03.2002, str. 21, z późn. zm.),
Decyzja Komisji z dnia 3 czerwca 2009 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej (2009/427/WE) (Dz.U.UE L 139 z dnia 5 czerwca 2009 r., str. 29).

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z późn. zm.),


  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych (Dz.U. z 2005r. Nr 58, poz. 509),
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27 maja 2009 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości potwierdzającego zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją (Dz.U. z 2009r. Nr 91, poz. 747),

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2015r., poz. 806, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2014r., poz. 915, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. z 2004r. Nr 97, poz. 964, z późn. zmian.) oraz przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz.U. z 2016r., poz. 822),

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. z 2015r., poz. 1161) oraz przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2016r., poz. 859) oraz przepisy wykonawcze,

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r., poz. 594, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483),

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r., poz. 884).

Treść aktów prawa krajowego opublikowana w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich dostępna jest na stronach: www.sejm.gov.pl
Akty prawa UE dostępne są na     stronie:   http://eur-lex.europa.eu