Aktualności i komunikaty

Opłaty za czynności w ramach kontroli granicznej

07 sty 2021

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2178, z późn. zm.) przedsiębiorcy są zobowiązani wnosić opłaty za czynności  przeprowadzone w ramach kontroli granicznej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Stawki opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1949). Koszty kontroli zobowiązany będzie ponosić zgłaszający towary do kontroli.

24 grudnia dniem wolnym od pracy w WIJHARS w Krakowie

14 gru 2020

Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z zarządzeniem nr 27/2020 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie z dnia 14 grudnia 2020 r. dzień 24 grudnia ( Wigilia ) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w związku z przypadającym w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020 r. ( sobota) Świętem Bożego Narodzenia.

Elżbieta Pospolitak

Specjalista ds.Administracyjnych

WIJHARS w Krakowie

Prywatne przechowywanie mięsa odkostnionego - nadzór IJHARS

12 maj 2020

Prywatnym przechowywaniem mogą być objęte ćwierci tylne wołowe pochodzące z bydła w wieku co najmniej ośmiu miesięcy, utrzymywanego w Unii przez co najmniej 3 miesiące przed ubojem. Przedsiębiorca, który chce odkostnić tylne ćwierci tusz przed zamrożeniem i przechowywaniem, oprócz wniosku do KOWR, zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie oceny do właściwego miejscowo WIJHARS. Wniosek taki powinien być składany do WIJHARS każdorazowo przed przystąpieniem do rozbioru i odkostniania. . Wniosek
Wniosek może być złożony osobiście w siedzibie WIJHARS, przesłany pocztą tradycyjną, lub złożony z wykorzystaniem profilu zaufanego na platformie e-PUAP. Wniosek powinien być złożony minimum 24 godziny przed planowanym rozbiorem i odkostnieniem. Wniosek lub załącznik do niego powinien zawierać informację o liczbie i masie, a także kategorii i klasie uformowania ćwierci, które będą skierowane do odkostnienia. Minimalna ilość dla jednego wniosku to 10 ton. Jeden wniosek może dotyczyć ćwierci tylnych pochodzących z tusz o różnych kategoriach i klasach uformowania. Mięso z odkostnionej ćwierci tylnej powinno być zważone przed pakowaniem, zanim trafi do magazynu.
Wszelkie czynności związane z oceną mięsa wołowego podlegają opłatom określonym
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328).

Wymagania dotyczące wołowiny objętej dopłatami do prywatnego przechowywania określone są w następujących aktach prawnych:
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/596 z dnia 30 kwietnia 2020 r. przyznające dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła do ośmiu miesięcy lub więcej i ustalające z góry stawkę opłat (Dz. U. L 140 z 04.05,2020 r., str. 26,
Nota KE do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/596 wydana z powodu uwag zgłoszonych do Komitetu przez Państwa Członkowskie,
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz. U. L 206 z 30.07.2016 r., str. 15) – Załącznik VI cześć III wymagania dla mięsa,
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1240 z dnia 18 maja 2016 r. ustalające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz. U. L 206 z 30.07.2016 r., str. 71) – Załącznik III część III – odkostnianie (fizyczne oddzielenie mięsa od kości).

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

30 kwi 2020

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampanią informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Świadomość wyborów konsumenckich jest szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Dokonując zakupu produktów żywnościowych ze znakiem „PRODUKT POLSKI” wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców.
Więcej informacji na temat Kampanii

Samochód przeznaczony do nieodpłatnego przekazania

04 cze 2019

Samochód przeznaczony do niepłatnego przekazania: pismo i wniosek znajduje się poniżej

Import świeżych owoców i warzyw

03 cze 2019

Od 1 stycznia 2019 r. do 28 maja 2019 r. na terenie województwa małopolskiego odprawiono importowane z krajów trzecich m. in. poniższe świeże owoce i warzywa:

Owoce/ Warzywa

Ilość w tonach

Kraj pochodzenia

Cebula

143,700

Rosja, Kirgistan, Uzbekistan

Kapusta biała

361,950

Macedonia, Ukraina

Młoda kapusta

9,600

Maroko

Marchew

27,520

Maroko, Serbia

Ziemniaki

328,395

Egipt, Maroko

Informacja dla producentów eksportujących swoje produkty do Czech

31 maj 2019

NIEZAMIERZONA OBECNOŚĆ ALERGENÓW W ŻYWNOŚCI  – WYTYCZNE CZESKIE

Według art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.) Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze w odniesieniu do dobrowolnych informacji na temat żywności dotyczących m.in. możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Niemniej jednak w przepisach unijnych dotyczących prawa żywnościowego a także w przepisach krajowych nie określono szczegółowych wymagań dotyczących podawania informacji o niezamierzonej obecności alergenów, które nie będąc składnikiem danego produktu pojawiły się w nim w wyniku zanieczyszczenia krzyżowego. W przepisach nie zdefiniowano również pojęcia „śladowa ilość” oraz nie określono liczbowo śladowej ilości odnoszącej się do poszczególnych alergenów.

W związku z powyższym znakowanie typu: „może zawierać (…), „możliwa obecność (…)”, czy też inne tego typu informacje podane na opakowaniu żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego odnoszące się do alergenów, które nie są składnikami danego produktu, a mogły dostać się do niego w sposób niezamierzony, można uznać za dobrowolną informację na temat żywności zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.).

Informacja taka dla alergików jest ostrzeżeniem o możliwej zawartości alergenu, który może spowodować negatywne skutki zdrowotne. Brak tej informacji w oznakowaniu produktu
w przypadku, którego doszło do niezamierzonego zanieczyszczenia krzyżowego może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.

Należy jednak zauważyć, że niektóre Państwa Członkowskie UE mają własne zalecenia w tym zakresie. Przykładem takim są właśnie Czechy.

Czeskie Ministerstwo Rolnictwa wspólnie ze służbami kontrolnymi, tj. Państwową Inspekcją Rolno-Spożywczą (SZPI) oraz Państwową Inspekcją Weterynaryjną, odpowiedzialnymi za kontrolę bezpieczeństwa żywności w Czechach opracowało: „Krajowe wytyczne w sprawie oznakowania niezamierzonego występowania ilości substancji lub produktów powodujących alergię lub nietolerancję w żywności”, z 2.08.2018 r.

Przedmiotowy dokument jest dostępny w języku czeskim pod poniższym linkiem.

https://www.bezpecnostpotravin.cz/narodni-doporuceni-pro-uvadeni-informaci-o-moznem-a-nezamernem-vyskytu-latek-vyvolavajicich-alergie.aspx

Mając na uwadze powyższe wytyczne polscy producenci, którzy zamierzają wysyłać lub już wysyłają na rynek czeski żywność przeznaczaną dla konsumenta finalnego, na której podają dobrowolną informację o możliwej obecności substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji powinni zapoznać się z tymi wymaganiami.

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

10 kwi 2019

Wyjaśnienie Komisji Rekrutacyjnej do pytania nr 1 w teście z dnia 5 kwietnia 2019 roku

Jeden z uczestników testu dla kandydatów na stanowisko Radcy prawnego w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w dniu 5 kwietnia 2019 roku zakwestionował nieprawidłowość w pytaniu nr 1 „Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli:

  1. A) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,
  2. B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa,
  3. C) został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja jest wykonalna z mocy prawa, lub jest zgodna z żądaniami stron lub jeżeli strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”

Pytanie to w ocenie jednego z uczestników jest nieprawidłowe, gdyż decyzja w której strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania, jest prawomocna i jest wykonalna jako prawomocna. Dlatego też w ocenie tego uczestnika jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A). Taka odpowiedź zdaniem Komisji Rekrutacyjnej nie jest prawidłowa gdyż nie jest to jedyna sytuacja w której decyzja jest wykonalna przed uprawomocnieniem. Komisja ustalając treść pytania i odpowiedzi kierowała się treścią przepisu art. 130 KPA. Odpowiedź A) Decyzja administracyjna podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem jeżeli został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności jest odpowiedzią niepełną, tak samo odpowiedzią niepełną jest odpowiedź B) decyzja jest wykonalna z mocy prawa. Komisja Rekrutacyjna wyjaśnia, iż odpowiedź C) wskazuje wszystkie sytuacje kiedy decyzja podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem.

Wobec wątpliwości Komisja Rekrutacyjna nie zmienia swojego stanowiska odnośnie zmiany punktacji uznając, iż niepełna odpowiedź nie jest odpowiedzią prawidłową.