Polityka Jakości

Polityka jakości IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) jest centralną jednostką administracji rządowej, podległą ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych.

IJHARS, realizując w sposób profesjonalny i bezstronny ustawowe zadania, chroni interesy ekonomiczne konsumentów poprzez wykrywanie zafałszowań artykułów rolno-spożywczych, zapobieganie nieuczciwej konkurencji oraz promocję żywności odpowiedniej jakości.

Kierownictwo i pracownicy IJHARS deklarują bezwzględne przestrzeganie norm prawnych i etycznych zapewniając realizację zadań zgodnie z ideą „IJHARS Urzędem Wolnym od Korupcji” jak również niezależność od jakichkolwiek nacisków
i wpływów, które mogłyby niekorzystnie oddziaływać na jakość ich pracy.

IJHARS zdefiniowała następujące strategiczne cele jakościowe:
•    przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości handlowej, w tym zafałszowanych,
•    zapewnienie stałego rozwoju potencjału analitycznego laboratoriów,
•    zapewnienie efektywnej współpracy i aktywnego udziału Polski w pracach Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz organów Unii Europejskiej.

Powyższe cele są realizowane poprzez:
•    wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującym prawem i przyjętą strategią Państwa w zakresie przeciwdziałania korupcji,
•    przeprowadzanie kontroli w sposób jednolity, profesjonalny i skuteczny,
•    wnikliwe i rzetelne rozpatrywanie skarg, wniosków, odwołań i zażaleń,
•    racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz posiadanym mieniem,
•    współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami administracji publicznej, jednostkami badawczymi i naukowymi, krajowymi organizacjami branżowymi oraz z organizacjami międzynarodowymi i instytucjami Unii Europejskiej,
•    stały rozwój pracowników, podnoszenie ich wiedzy i umiejętności,
•    zapewnienie właściwych procesów komunikacji w IJHARS,
•    kształtowanie etycznej postawy pracowników,
•    monitorowanie wszystkich procesów realizowanych w Inspekcji pod osiągania zamierzonych celów i wyników,
•    identyfikację, analizę oraz ocenę występujących ryzyk i pojawiających się szans oraz podejmowanie działań w odpowiedzi na nie,
•    ciągłe doskonalenie wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania jakością, poprzez podejmowanie działań usprawniających działanie Inspekcji.

Pracownicy IJHARS są świadomi istoty i ważności wykonywanych zadań, swojego wkładu w skuteczność systemu zarządzania jakością oraz z pełnym z pełnym zaangażowaniem realizują Politykę Jakości, przez co umacniają zaufanie klientów i interesariuszy do Inspekcji.
Najwyższe kierownictwo IJHARS deklaruje swoją odpowiedzialność za utrzymanie skutecznego systemu zarządzania jakością i ciągłe jego doskonalenie oraz spełnienie mających zastosowanie wymagań, w tym: przepisów prawnych i normy PN - EN ISO 9001:2015 oraz wymagań wewnętrznych.

Główny Inspektor JHARS-  Andrzej Romaniuk
Zastępca Głównego Inspektora JHARS– Magdalena Swiderska
Dyrektor Generalny GIJHARS- Ewa Krzyżewska- Kuran