Druki i formularze - Rolnictwo Ekologiczne

1. Zgłoszenie działalności:

Zgodnie z art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 przed wprowadzeniem wszelkich produktów do obrotu jako „ekologiczne” lub „w okresie konwersji” lub przed okresem konwersji podmioty lub grupy podmiotów, o których mowa w art. 36 ww. rozporządzenia, produkujące, przygotowujące, dystrybuujące, lub przechowujące produkty ekologiczne lub produkty w okresie konwersji, które przywożą takie produkty z państwa trzeciego lub je wywożą do państwa trzeciego lub które wprowadzają takie produkty do obrotu, zgłaszają swoją działalność właściwym organom państwa członkowskiego, w którym prowadzona jest działalność oraz w którym ich przedsiębiorstwo podlega systemowi kontroli.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej zgłoszenia działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, dokonuje się Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych za pośrednictwem jednostki certyfikującej, o której mowa w art. 34 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych.

Sposób postępowania:

  • producent wysyła wypełnione i podpisane Zgłoszenie do wybranej jednostki certyfikującej (lista jednostek certyfikujących w rolnictwie ekologicznym https://www.gov.pl/web/rolnictwo/jednostki-certyfikujace). Podanie adresu e-mail znacznie przyspiesza otrzymanie informacji o potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia.
  • jednostka, po weryfikacji, przekazuje skan Zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (lista Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars),
  • Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych rejestruje bez zbędnej zwłoki producenta lub grupę producentów i przesyła do jednostki i do producenta informację o przyjęciu Zgłoszenia.

Dodatkowe informacje

Weryfikacja Zgłoszenia:
Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej Jednostka certyfikująca może wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, lub w dokumentach do niego dołączonych, jeżeli jest to niezbędne do stwierdzenia spełniania określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego warunków do prowadzenia tej działalności.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ww. ustawy Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w przypadku gdy producent ekologiczny, który dokonał zgłoszenia działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 rozporządzenia 2018/848, ma już ważny certyfikat wydany przez inną jednostkę certyfikującą w tej samej co wskazana w tym zgłoszeniu kategorii produktów określonej w art. 35 ust. 7 rozporządzenia 2018/848, informuje producenta ekologicznego oraz jednostkę wskazaną w zgłoszeniu o tym certyfikacie.

Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia:

Na podstawie art. 34 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 podmioty (producenci ekologiczni), które sprzedają opakowane produkty ekologiczne bezpośrednio konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu są zwolnione z obowiązku powiadamiania (zgłoszenia), oraz z obowiązku posiadania certyfikatu, pod warunkiem, że nie produkują, nie przygotowują, ani nie przechowują do celów innych niż związane z punktem sprzedaży lub przywozem takich produktów z państwa trzeciego ani nie zlecają podwykonawstwa tej czynności innemu podmiotowi.

       F-7/PG-BRE-03 Zgłoszenie działalności, o którym mowa w art 34 Rozporządzenia PUiR UE 2018/848

 

2. Odstępstwa w rolnictwie ekologicznym

 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jest właściwy do wydawania zezwoleń, postanowień oraz uznań na wniosek, w drodze decyzji w sprawie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ww. ustawy do wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych należy przekazywać następujące wnioski, składane na formularzach udostępnionych przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (zgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy):

  1. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nieekologicznych młodych zwierząt akwakultury do ekologicznej jednostki produkcyjnej w celach odchowu (formularz F-19/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/eab225ff-c51e-45b2-9560-55f427832c9f) – zezwolenie o którym mowa w pkt 3.1.2.1 akapit drugi w części III załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  2. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie zwierząt z chowu nieekologicznego do ekologicznej jednostki produkcyjnej (formularz F-2/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/6e19f4d4-195b-4bf0-befa-77ea9e509d2b) - zezwolenie, o którym mowa w pkt 1.3.4.4 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  3. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do ekologicznej jednostki produkcji drobiarskiej nieekologicznego drobiu (formularz F-9/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/f9409b9f-4883-4960-bb69-95f206c8e990) - postanowienie, o którym mowa w pkt 1.3.4.3 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  4. Wniosek o uznanie z mocą wsteczną wcześniejszego okresu, jako części okresu konwersji (formularz F-5/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/35eedf83-863d-4831-bfe0-cbfb017fcb04)- uznawanie wcześniejszego okresu za część okresu konwersji zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2018/848,
  5. Wniosek o wydanie zgody na zastosowanie dodatku azotynu sodu lub azotanu potasu (formularz F-12/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/040ebf16-8abe-4050-a01c-b97e2d962e23) - uznawanie, że okoliczności będące warunkiem użycia dodatku zostały wykazane w sposób wymagany przez właściwy organ – w przypadku gdy, zgodnie z sekcją A1 w części A załącznika V do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy , dodatek może być użyty wyłącznie po wykazaniu tych okoliczności w sposób wymagany przez właściwy organ,
  6. Wniosek o wydanie zgody na przycinanie ogonów owiec, przycinanie dziobów, usuwanie zawiązków rogów lub rogów (formularz F-3/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/02e1bfaf-09ed-473a-a02b-b8fe3f7a1bac) - wydawanie zezwoleń na zastosowanie zabiegów, o których mowa w pkt 1.7.8 w części II załącznika II do rozporządzenia 2018/848,
  7. Wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od warunków produkcji ekologicznej w związku z zaistniałymi okolicznościami katastroficznymi (formularz F-10/BRE-07-IR-01) (całość jako link do: https://www.gov.pl/attachment/347cd13d-ba74-4cfc-8e19-09306145e3be) - zezwolenie na zastosowanie odstępstw, o których mowa w art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej.