Druki i formularze - Owoce i warzywa (import, eksport)

Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru wywozu świeżych owoców i warzyw do krajów trzecich, lub zgłoszenia do kontroli jakości handlowej świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich do Wojewódzkiego Inspektora IHARS. Powyższe artykuły rolno - spożywcze nie mogą być wprowadzane do obrotu handlowego, o ile nie towarzyszy im świadectwo zgodności.

Informacja dla handlowców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi owocami i warzywami 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221), handlowcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu świeżymi warzywami i owocami zobowiązani są przekazywać do Wojewódzkiego Inspektora następujące informacje: 

• nazwa i adres handlowca, 

• rodzaj i zakres prowadzonej działalności, 

• wyrażoną w kg ilość owoców i warzyw wprowadzanych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym z podziałem na gatunki oraz obrót hurtowy i detaliczny.

Ponadto na podstawie art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1148/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie kontroli zgodności norm handlowych mających zastosowanie do świeżych owoców i warzyw, handlowcy zobowiązani są dostarczać także inne informacje uznane przez Państwa Członkowskie za niezbędne do stworzenia i aktualizacji bazy danych. W związku z powyższym, handlowcy, którzy są zobowiązani do przestrzegania wymagań jakości handlowej oraz w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przywozu świeżych owoców i warzyw w ilości większej niż 100 tys. kilogramów, zobowiązani są wypełnić opracowaną ankietę i przesłać na adres Wojewódzkiego Inspektoratu drogą elektroniczną wi_krakow@ijhars.gov.pl.

Dane prosimy przekazywać na formularzu, który stanowi Ankieta w wersji Excel

Nie wywiązanie się z tego obowiązku podlega karze grzywny (podstawa prawna art. 40, ust. 4b, pkt. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego; Dz. U. Nr 223, poz. 2221 z późn. zm.).

Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie handlowców zwolnionych z obowiązku przekazywania informacji wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz wpisywanych do bazy danych o handlowcach (Dz. U. z 2013, Nr 0, poz. 74) od dnia 1 lutego 2013 roku z obowiązku przekazywania ww. informacji zwolnieni są handlowcy, którzy:

  • nie są zobowiązani do przestrzegania norm handlowych zgodnie z wyłączeniami określonymi w art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011, lub
  • prowadzą działalność w sektorze owoców i warzyw ograniczoną do ich przewozu, lub
  • w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu świeże owoce lub warzywa w ilości mniejszej niż 100 tys. kilogramów.