Wyniki kontroli - Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie za 2018 rok

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadzając kontrole na ma celu wyeliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych oraz o niewłaściwej jakości handlowej, w tym przeciwdziałanie ich wprowadzaniu do obrotu, tak aby konsument otrzymał produkt zgodny z jego oczekiwaniami, deklaracją producenta i obowiązującymi przepisami prawnymi.
W 2018 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Krakowie przeprowadził ogółem 1813 kontroli, w tym:
- 190 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie (planowe i doraźne) w następujących tematach: jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych, przetworów owocowo-warzywnych, tłuszczów do smarowania, makaronów, napojów bezalkoholowych, nawozów, napojów spirytusowych, przetworów mlecznych i tłuszczów mlecznych, herbatek owocowych, piwa, wyrobów winiarskich wyrobów cukierniczych, pieczywa, wyrobów garmażeryjnych, oliwy z oliwek i olejów roślinnych, chrzanu, octu, majonezów i sosów majonezowych, koncentratów spożywczych deserów, przypraw ziołowych, soków i nektarów, jaj, miodu, świeżych owoców i warzyw, ryb i przetworów rybnych,
- 13 kontroli producentów ekologicznych oraz przetwórni ekologicznych w ramach sprawowanego nadzoru nad jednostkami certyfikującymi (w ramach kontroli planowych),
- 200 kontroli prawidłowości klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP (w ramach kontroli planowych),
- 20 kontroli mięsa pochodzącego z bydła w wieku poniżej 12 miesiąca życia(w ramach kontroli planowych),
- 31 kontrole zakładów ubojowych w zakresie prawidłowości przekazywania danych rynkowych dotyczących wołowiny do Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej (w ramach kontroli planowych),
-  1156 kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z krajów trzecich oraz kontrole świeżych owoców i warzyw przywożonych z krajów trzecichi wywożonych do krajów trzecich,
- 89 kontroli na wniosek przedsiębiorców dotyczących: kontroli zgodności procesu produkcji produktów ChNP, ChOG, GTS ze specyfikacją (obwarzanek krakowski, kiełbasa lisiecka, oscypek, redykołka, bryndza podhalańska, jagnięcina podhalańska, chleb prądnicki, jabłka łąckie), oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wywożonych z Polski, opiniowanie techniczno-technologiczne wyrobów (rozlew wina) , kontroli procesu usuwania produktów ubocznych powstałych w wyniku wyrobu wina,
- 108 kontroli wycofywania z rynku świeżych owoców i warzyw w związku  z rosyjskim embargiem,
-  6 kontroli ex-post, tj. kontroli, których celem jest ustalenie, czy transakcje stanowiące część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolny Gwarancji, rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo. Działania kontrolne skierowane są na wykrycie nieprawidłowości lub potwierdzenie prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych z UE. Kontrole przeprowadzane były w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej: Interwencyjny zakup i sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku, Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, Program "Owoce  i warzywa w szkole".