Wyniki kontroli

Wyniki kontroli za I kwartał 2018 r.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie w I kwartale 2018 r. przeprowadziła na terenie województwa małopolskiego kontrole u 39 producentów
i pobrała próbki środków spożywczych do oceny laboratoryjnej oraz znakowania z 93 partii posiadanych na stanie magazynowym wyrobów gotowych. Inspekcja swoją kontrolą objęła następujące grupy środków spożywczych:

 •         Przetwory owocowo- warzywne – 15 producentów, pobrano 45 próbek
 •          Przetwory mięsne – 14 producentów, pobrano 28 próbek
 •      Wyroby cukiernicze (czekolady, cukierki) – 3 producentów, pobrano 8 próbek
 •         Tłuszcze do smarowania (margaryny, miksy) – 2 producentów, pobrano 4 próbki
 •        Przetwory zbożowe (kasze, mąki) – 2 producentów, pobrano 4 próbki

We wszystkich objętych kontrolą wyrobach gotowych z wyjątkiem cukierków i czekolady deserowej ujawniono nieprawidłowości w zakresie znakowania lub właściwości fizykochemicznych stwierdzonych w badaniach laboratoryjnych. Najczęstsze nieprawidłowości w znakowaniu dotyczyły: nieumieszczenia informacji o warunkach przechowywania bezpośrednio po dacie przydatności do spożycia, poprzedzanie wykazu składników wyrazem „skład” zamiast „składniki”, nie umieszczanie procentowej zawartości składnika występującego w nazwie wyrobu, przedstawianie alergenów w sposób nieodróżniający się od pozostałych składników, nieprawidłowe określenia lub podawanie niepełnych informacji w tabelach o wartościach odżywczych. Występowały również przypadki podawania na etykietach niepełnych nazw producenta.

Wyniki kontroli za 2017 r.

IV kwartały 2017 r.

 1. Przeprowadzono ogółem 2207 kontrole, w tym:
 • 893 kontrole na rynku krajowym z czego: 387 planowych, 88 doraźne, 17 wniosków konsumenckich, 400 kontroli związanych z embargiem, 1 kontrola rolniczy handel detaliczny
 • 112 kontroli na wniosek,
 • 1184 kontroli na rynku zagranicznym,
 • 18 kontroli ex-post.
 1. Wydano:
 • 78- świadectw jakości handlowej artykułów rolno spożywczych,
 • 2- protokoły niezgodności ze wspólnotowymi normami handlowymi dla świeżych owoców i warzyw
 • 740- świadectwa zgodności dla świeżych owoców i warzyw (338 na rynku zagranicznym, 402 w związku z embargo),
 • 30- świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających ChNP, ChOP, GTS ze specyfikacją, wydane po kontroli dokonanej na wniosek producenta,
 • 34- decyzji pozwalających na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie, (11.1)
 • 1- decyzji odmawiających zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie, (11.2)
 • 1 – decyzja umarzająca postępowanie administracyjne
 • 38 - decyzji nakazujących poddanie zabiegom artykuły rolno-spożywcze,(29.1.2)
 • 19 – decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania (29.1.1)
 • 54- decyzji ustalających kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości określonej w przepisach,(40a.1.3)
 • 30- decyzje ustalające kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych,(40a.1.4)
 • 1 – decyzja ustalające kary pieniężne w związku z nie poddaniem klasyfikacji lub ustaleniu masy tusz wieprzowych lub wołowych(40a.1.5)
 • 37– decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli.(46.1)
 • 3– decyzje ustalająca karę pieniężną za wprowadzanie do obrotu produktu jako produktu rolnictwa ekologicznego, który nie spełnia wymagań określonych w przepisach (25.1.5a)
 • 1 – decyzję odstępującą od wydania decyzji finansowej
 • 1- decyzja zakazująca wprowadzenia artykułu rolno-spożywczego do obrotu (30.1)
 • 6 – decyzji zwalniających z obowiązku znakowania jaj (17 d.2)
 • 1 – decyzja za utrudnianie przeprowadzenia kontroli (40a.2)
 • 1 – decyzja zakazująca używania chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub nazw specyficznego charakteru oraz używania symbolu chronionej nazwy pochodzenia, chronionego oznaczenia geograficznego lub świadectw specyficznego charakteru,

 

 1. Rozpatrzono 20 wniosków konsumenckich

Wyniki kontroli za 2016 r.

W  2016 r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych przeprowadził ogółem 2943 kontroli, w tym:

 • 451 kontrole na rynku krajowym z czego: 366 planowych, 71 doraźnych, 14 wniosków konsumenckich
  1294 kontroli związanych z embargiem,
  ·           66 kontroli na wniosek,
  ·           1116 kontroli na rynku zagranicznym,
  ·           16 kontroli ex-post.

W 2016 roku wydano:

 • 45- świadectw jakości handlowej artykułów rolno spożywczych,
 • 1798- świadectw zgodności dla świeżych owoców i warzyw (485 na rynku zagranicznym, 1313 w związku z embargo),
 • 21- świadectw jakości potwierdzających zgodność procesu produkcji produktów posiadających ChNP, ChOP, GTS ze specyfikacją, wydane po kontroli dokonanej na wniosek producenta,
 • 7 - decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego,
 • 43- decyzji pozwalających na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie,
 • 4 – decyzje odmawiające pozwolenia na zastosowanie odstępstw od warunków produkcji ekologicznej wydawane na wniosek o ich zastosowanie,
 • 29 - decyzji nakazujących poddanie zabiegom artykuły rolno-spożywcze,
 • 17– decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania
 • 32- decyzje ustalających kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadające jakości określonej w przepisach,
 • 31- decyzji ustalające kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych,
 • 1 – decyzja ustalająca karę pieniężną w związku z nie poddaniem klasyfikacji lub ustaleniu masy tusz wieprzowych lub wołowych,
 • 73– decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego każdej partii wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli
 • 1 – decyzja ustalająca karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu produktu, który został oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego z naruszeniem wymagań określonych w przepisach
 • 3 – decyzje odstępujące od wydania decyzji finansowych

 

 

 1. Rozpatrzono 26 wniosków konsumenckich.
 2. Wystawiono 31 mandatów karnych na łączną kwotę 4450 zł.

Wyniki kontroli za III kwartał 2016r.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, realizując plan kontroli na III kwartał 2016 r., przeprowadził w dniach 13 lipca do 29 września 2016 r. kontrole w przedmiotowym temacie w 9 jednostkach, tj.:

Jednostki wytypowano na podstawie rozeznania rynkowego, pod kątem wyłonienia producentów wytwarzających przede wszystkim produkty powszechnie dostępne i spożywane, kierowane do przeciętnego konsumenta,   z uwzględnieniem produktów priorytetowych oraz produktów wyróżnionych znakiem PDŻ. Kontrolą objęto także jednostki, w których dotychczasowe kontrole wykazały oraz jednostki dotychczas nie kontrolowane.