Aktualności

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

30 kwi 2020

„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampanią informacyjną „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

Świadomość wyborów konsumenckich jest szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.
Dokonując zakupu produktów żywnościowych ze znakiem „PRODUKT POLSKI” wspieramy polskich rolników i przedsiębiorców.
Więcej informacji na temat Kampanii

Import świeżych owoców i warzyw

03 cze 2019

Od 1 stycznia 2019 r. do 28 maja 2019 r. na terenie województwa małopolskiego odprawiono importowane z krajów trzecich m. in. poniższe świeże owoce i warzywa:

Owoce/ Warzywa

Ilość w tonach

Kraj pochodzenia

Cebula

143,700

Rosja, Kirgistan, Uzbekistan

Kapusta biała

361,950

Macedonia, Ukraina

Młoda kapusta

9,600

Maroko

Marchew

27,520

Maroko, Serbia

Ziemniaki

328,395

Egipt, Maroko

Informacja dla producentów eksportujących swoje produkty do Czech

31 maj 2019

NIEZAMIERZONA OBECNOŚĆ ALERGENÓW W ŻYWNOŚCI  – WYTYCZNE CZESKIE

Według art. 36 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.) Komisja Europejska przyjmuje akty wykonawcze w odniesieniu do dobrowolnych informacji na temat żywności dotyczących m.in. możliwej i niezamierzonej obecności w żywności substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji.

Niemniej jednak w przepisach unijnych dotyczących prawa żywnościowego a także w przepisach krajowych nie określono szczegółowych wymagań dotyczących podawania informacji o niezamierzonej obecności alergenów, które nie będąc składnikiem danego produktu pojawiły się w nim w wyniku zanieczyszczenia krzyżowego. W przepisach nie zdefiniowano również pojęcia „śladowa ilość” oraz nie określono liczbowo śladowej ilości odnoszącej się do poszczególnych alergenów.

W związku z powyższym znakowanie typu: „może zawierać (…), „możliwa obecność (…)”, czy też inne tego typu informacje podane na opakowaniu żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego odnoszące się do alergenów, które nie są składnikami danego produktu, a mogły dostać się do niego w sposób niezamierzony, można uznać za dobrowolną informację na temat żywności zgodnie z art. 36 ust. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, str. 18 ze zm.).

Informacja taka dla alergików jest ostrzeżeniem o możliwej zawartości alergenu, który może spowodować negatywne skutki zdrowotne. Brak tej informacji w oznakowaniu produktu
w przypadku, którego doszło do niezamierzonego zanieczyszczenia krzyżowego może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów.

Należy jednak zauważyć, że niektóre Państwa Członkowskie UE mają własne zalecenia w tym zakresie. Przykładem takim są właśnie Czechy.

Czeskie Ministerstwo Rolnictwa wspólnie ze służbami kontrolnymi, tj. Państwową Inspekcją Rolno-Spożywczą (SZPI) oraz Państwową Inspekcją Weterynaryjną, odpowiedzialnymi za kontrolę bezpieczeństwa żywności w Czechach opracowało: „Krajowe wytyczne w sprawie oznakowania niezamierzonego występowania ilości substancji lub produktów powodujących alergię lub nietolerancję w żywności”, z 2.08.2018 r.

Przedmiotowy dokument jest dostępny w języku czeskim pod poniższym linkiem.

https://www.bezpecnostpotravin.cz/narodni-doporuceni-pro-uvadeni-informaci-o-moznem-a-nezamernem-vyskytu-latek-vyvolavajicich-alergie.aspx

Mając na uwadze powyższe wytyczne polscy producenci, którzy zamierzają wysyłać lub już wysyłają na rynek czeski żywność przeznaczaną dla konsumenta finalnego, na której podają dobrowolną informację o możliwej obecności substancji lub produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji powinni zapoznać się z tymi wymaganiami.

Możliwości laboratoryjnego sprawdzania jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku

11 kwi 2018

Przedsiębiorcy i rolnicy

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku.

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.

Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl),
w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARSWIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku 
w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości → Ocena jakości.

Ogłoszenie o zbędnych skladnikach majątku ruchomego

05 sty 2018

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

22 lis 2017

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

Nowy formularz - wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

11 sty 2017

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informuje, że od 3 stycznia 2017 r. osoby, które starają się o wpis do rejestru rzeczoznawców prowadzony przez tutejszy Inspektorat zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty slarbowej w kwocie 10 zł.

Informacja o koncie, na które należy uiszczać opłatę skarbową znajduje się w zakładce "Opłata skarbowa"

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Szkolenie w zakresie ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw

26 paź 2016

Małopolski wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że w dniu 15 listopada 2016 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Inspektoratu (ul. Ujstek 1, 31-752 Kraków) odbędzie się szkolenie w zakresie zasad ustalania klas jakości świeżych owoców i warzyw. Koszt szkolenia 38,99 zł za godzinę - podstawa prawna: art. 35a ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1604).

Więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać pod nr telefonu: 124481023 lub 4481027.