Aktualności - III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenie przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

7 grudnia 2017 r, godz.: 10:00

 

 • Przedmiot przetargu

Nazwa składnika

Dane identyfikacyjne

Cena wywoławcza

Samochód osobowy PEUGEOT 306 XR 1,4

Nr rejestracyjny KR 341NE

Rok produkcji               2000
Nr nadwozia     VF37CKFXT33093507
Pojemność silnika         1360 cm3
Liczba miejsc 5
Rodzaj paliwa benzyna
Przebieg         400119
Ubezpieczenie do 31.12.2016 r.
Badanie techniczne ważne do 21.12.2016 r.
Stan techniczny: adekwatny do przebiegu     i okresu eksploatacji
Sprzęgło do naprawy, regeneracji belki tylnego zawieszenia

800,00

(osiemset złotych)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego.

 1. Miejsce i termin oględzin przedmiotu przetargu:

Samochód można obejrzeć w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, do czasu otwarcia przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

 1. Wadium
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu.
 3. Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce.
 4. Wadium musi być wniesione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
 5. Wadium należy wnieść w gotówce do kasy WIJHARS w Krakowie do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.
 6. Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 8. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się do zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
 9. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
 10. Wymagania co do oferty:
 11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 12. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu;
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- podpis osób/osoby uprawnionej/nych do reprezentowania oferent.

 1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: Oferta na zakup pojazdu „Nie otwierać przed 7 grudnia 2017 r. przed godz. 10:00”.
 3. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres Sprzedającego.
 4. Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni.
 • Zastrzeżenie

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 • Inne postanowienia
 1. Komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
 2. W przypadku złożenia przez kilku oferentów ofert o równej najwyższej zaproponowanej cenie, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami w terminie i miejscu wskazanym przez komisję przetargową.
 3. Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.
 4. Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia na konto WIJHARS w Krakowie w terminie 7 dni. W przypadku nie uiszczenia ceny ustalonej w drodze przetargu nabywca traci prawo nabycia składnika majątku ruchomego.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wadium).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w WIJHARS w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, tel. 12 4481102. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.