Aktualności - Egzamin dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

Informujemy, że egzamin na inspektora rolnictwa ekologicznego odbędzie się w następującym terminie:

Logo Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W górnej części na środku, znajduje się łan zboża w okręgu, poniżej znajduje się skrótowiec IJHARS.

3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00
W powyższym terminie egzamin zostanie przeprowadzony w zakresie specjalizacji:

  • Nieprzetworzone rośliny i produkty roślinne, w tym nasiona i inny materiał przeznaczony do reprodukcji roślin.
  • Zwierzęta gospodarskie i nieprzetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego. 
  • Algi i nieprzetworzone produkty akwakultury. 
  • Przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność.
  • Pasza. 
  • Wino. 
  • Inne produkty  wymienione w załączniku I do rozporządzenia 2018/848 lub produkty nieobjęte kategoriami produktów, o których mowa w art. 35 ust. 7 lit. a - f rozporządzenia 2018/848.

Więcej informacji znajduje się pod adresem: Terminy egzaminów na poszczególne specjalizacje