Możliwości laboratoryjnego sprawdzania jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku

Przedsiębiorcy i rolnicy

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość laboratoryjnego sprawdzenia jakości handlowej ziarna zbóż i rzepaku. 

Urzędowe potwierdzenie spełnienia wymagań jakościowych może być zakończone uzyskaniem świadectwa jakości handlowej dla ziarna zbóż lub rzepaku.

Przedsiębiorcy zainteresowani sprawdzeniem jakości handlowej ziarna zbóż lub rzepaku mogą zgłosić się do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z wnioskiem o dokonanie oceny jakości handlowej zboża lub rzepaku. Formularz Wniosku o dokonanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych można pobrać na niniejszej stronie internetowej (www.ijhars.gov.pl),
w zakładce: Wzory dokumentów.

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Inspektoratów JHARS znajdują się w zakładce: Kontakt GIJHARSWIJHARS.

Za dokonanie oceny oraz przeprowadzenie koniecznych do wykonania oceny badań laboratoryjnych i wystawienie Świadectwa jakości handlowej pobierane są opłaty zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku 
w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz.U. 2015 poz. 2328).

Szczegółowe informacje dotyczące oceny jakości handlowej dostępne są w zakładce: Kontrola jakości → Ocena jakości.

Ogłoszenie o zbędnych skladnikach majątku ruchomego

 

OGŁOSZENIE O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

 

Wykaz składnika majątku ruchomego

 

Lp.

Nazwa

Szt.

Nr inwentarzowy

Cena w zł

Wartość w zł

Uwagi

1.

Drukarka HP

1 szt.

WI-XIII-67/2

1464,00

1464,00

Zużyta, nie drukuje

2.

Drukarka HP DJ940C

1 szt.

WI-XIII-55

295,91

295,91

Zużyta, nie drukuje

3.

Komputer Abakus

1 szt.

WI-XIII-71

3385,50

3385,40

Zużyty

4.

Sprzęt komputerowy

1 szt.

WI-XIII-23

3098,80

3098,80

Zużyty

5.

Komputer Abakus

1 szt.

WI-4/49/491-25-2006

4025,00

4025,00

Zużyty

6.

Komputer Abakus

1 szt.

WI-4/49/491-32-2007

4214,76

4214,76

Zużyty

7.

Komputer przenośny HP Probook 4515s

1 szt.

WI-XIII-99

2891,40

2891,40

Zużyty

8.

Komputer przenośny HP Probook 4515s

1 szt.

WI-XIII-102

2891,40

2891,40

Zużyty

 

 

Osoby zainteresowane zakupem lub nieodpłatnym przekazaniem wymienionego sprzętu proszone są o składanie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku. Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Wszelkich informacji udziela pani Katarzyna Korczak pod numerem telefonu 12 448 10 55.

 

III OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO W TRYBIE PRZETARGU

 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

I.                   Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

 

II.                Miejsce i termin przeprowadzenie przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

7 grudnia 2017 r, godz.: 10:00

 

III.             Przedmiot przetargu

Nazwa składnika

Dane identyfikacyjne

Cena wywoławcza

Samochód osobowy PEUGEOT 306  XR 1,4

Nr rejestracyjny KR 341NE

Rok produkcji                2000
Nr nadwozia     VF37CKFXT33093507
Pojemność silnika         1360 cm3
Liczba miejsc  5
Rodzaj paliwa  benzyna
Przebieg         400119
Ubezpieczenie do 31.12.2016 r.
Badanie techniczne ważne do 21.12.2016 r.
Stan techniczny: adekwatny do przebiegu      i okresu eksploatacji
Sprzęgło do naprawy, regeneracji belki tylnego zawieszenia

800,00

(osiemset złotych)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego.

IV.             Miejsce i termin oględzin przedmiotu przetargu:

Samochód można obejrzeć w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, do czasu otwarcia przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

V.                Wadium

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu.

2.      Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce.

3.      Wadium musi być wniesione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

4.      Wadium należy wnieść w gotówce do kasy WIJHARS w Krakowie do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 10:00.

5.      Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

6.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

7.      Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się do zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

8.      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

VI.              Wymagania co do oferty:

1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.      Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- datę sporządzenia oferty,
-
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu;
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- podpis osób/osoby uprawnionej/nych  do reprezentowania oferent.

3.      Oferenci ponoszą  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.

4.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: Oferta na zakup pojazdu „Nie otwierać przed 7 grudnia 2017 r. przed godz. 10:00”.

5.      Oferty należy składać osobiście w sekretariacie  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków do dnia 7 grudnia 2017 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres Sprzedającego.

6.      Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni.

VII.          Zastrzeżenie

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

VIII.       Inne postanowienia

1.      Komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

2.      W przypadku złożenia przez kilku oferentów ofert o równej najwyższej zaproponowanej cenie, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami w terminie i miejscu wskazanym przez komisję przetargową.

3.       Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

4.      Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia na konto WIJHARS w Krakowie w terminie 7 dni. W przypadku nie uiszczenia ceny ustalonej w drodze przetargu nabywca traci prawo nabycia składnika majątku ruchomego.

5.      Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wadium).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w WIJHARS w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, tel. 12 4481102. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
W TRYBIE PRZETARGU

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

I.                   Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

 

II.                Miejsce i termin przeprowadzenie przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

27 października 2017 r, godz.: 10:00

 

III.             Przedmiot przetargu

Nazwa składnika

Dane identyfikacyjne

Cena wywoławcza

Samochód osobowy PEUGEOT 306  XR 1,4

Nr rejestracyjny KR 341NE

Rok produkcji                2000
Nr nadwozia     VF37CKFXT33093507
Pojemność silnika         1360 cm3
Liczba miejsc  5
Rodzaj paliwa  benzyna
Przebieg         400119
Ubezpieczenie do 31.12.2016 r.
Badanie techniczne ważne do 21.12.2016 r.
Stan techniczny: adekwatny do przebiegu      i okresu eksploatacji
Sprzęgło do naprawy, regeneracji belki tylnego zawieszenia

1 500,00

( jeden tysiąc pięćset złotych)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego.

IV.             Miejsce i termin oględzin przedmiotu przetargu:

Samochód można obejrzeć w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, do czasu otwarcia przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

V.                Wadium

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu.

2.      Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce.

3.      Wadium musi być wniesione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

4.      Wadium należy wnieść w gotówce do kasy WIJHARS w Krakowie do dnia 27 października 2017 r. do godz. 10:00.

5.      Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

6.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

7.      Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się do zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

8.      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

VI.              Wymagania co do oferty:

1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.      Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- datę sporządzenia oferty,
-
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu;
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- podpis osób/osoby uprawnionej/nych  do reprezentowania oferent.

3.      Oferenci ponoszą  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.

4.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: Oferta na zakup pojazdu „Nie otwierać przed 27 października 2017 r. przed godz. 10:00”.

5.      Oferty należy składać osobiście w sekretariacie  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków do dnia 27 października 2017 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres Sprzedającego.

6.      Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni.

VII.          Zastrzeżenie

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

VIII.       Inne postanowienia

1.      Komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

2.      W przypadku złożenia przez kilku oferentów ofert o równej najwyższej zaproponowanej cenie, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami w terminie i miejscu wskazanym przez komisję przetargową.

3.       Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

4.      Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia na konto WIJHARS w Krakowie w terminie 7 dni. W przypadku nie uiszczenia ceny ustalonej w drodze przetargu nabywca traci prawo nabycia składnika majątku ruchomego.

5.      Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wadium).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w WIJHARS w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, tel. 12 4481102. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO
W TRYBIE PRZETARGU

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, na podstawie § 8 ust. 1 w zw. z §7 ust. 2, §9 ust. 1 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r. Poz. 729), ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż składnika majątku ruchomego.

I.                   Nazwa i siedziba organizatora przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

 

II.                Miejsce i termin przeprowadzenie przetargu

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie
ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

6 października 2017 r, godz.: 10:00

 

III.             Przedmiot przetargu

Nazwa składnika

Dane identyfikacyjne

Cena wywoławcza

Samochód osobowy PEUGEOT 306  XR 1,4

Nr rejestracyjny KR 341NE

Rok produkcji                2000
Nr nadwozia     VF37CKFXT33093507
Pojemność silnika         1360 cm3
Liczba miejsc  5
Rodzaj paliwa  benzyna
Przebieg         400119
Ubezpieczenie do 31.12.2016 r.
Badanie techniczne ważne do 21.12.2016 r.
Stan techniczny: adekwatny do przebiegu      i okresu eksploatacji
Sprzęgło do naprawy, regeneracji belki tylnego zawieszenia

2 000,00

( dwa tysiące złotych)

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nie odpowiada za wady ukryte w/w składnika majątku ruchomego.

IV.             Miejsce i termin oględzin przedmiotu przetargu:

Samochód można obejrzeć w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, do czasu otwarcia przetargu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

V.                Wadium

1.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego pojazdu.

2.      Wadium należy wnieść wyłącznie w gotówce.

3.      Wadium musi być wniesione przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.

4.      Wadium należy wnieść w gotówce do kasy WIJHARS w Krakowie do dnia 6 października 2017 r. do godz. 10:00.

5.      Komisja przetargowa niezwłocznie po otwarciu ofert sprawdzi czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.

6.       Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

7.      Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia, a w razie uchylenia się do zawarcia umowy ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.

8.      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

VI.              Wymagania co do oferty:

1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.      Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
- oznaczenie przedmiotu przetargu,
- oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
- datę sporządzenia oferty,
-
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin przedmiotu przetargu;
- potwierdzenie wpłaty wadium,
- podpis osób/osoby uprawnionej/nych  do reprezentowania oferent.

3.      Oferenci ponoszą  wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku postępowania.

4.      Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem: Oferta na zakup pojazdu „Nie otwierać przed 6 października 2017 r. przed godz. 10:00”.

5.      Oferty należy składać osobiście w sekretariacie  Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przy ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków do dnia 6 października 2017 r. do godz. 10:00 lub przesłać na adres Sprzedającego.

6.      Termin związania ofertą Sprzedający określa na 7 dni.

VII.          Zastrzeżenie

Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

VIII.       Inne postanowienia

1.      Komisja przetargowa wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Oferta zostanie odrzucona jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

2.      W przypadku złożenia przez kilku oferentów ofert o równej najwyższej zaproponowanej cenie, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji między tymi oferentami w terminie i miejscu wskazanym przez komisję przetargową.

3.       Umowę sprzedaży w trybie przetargu uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyjęciu jego oferty.

4.      Nabywca jest zobowiązany wpłacić cenę nabycia na konto WIJHARS w Krakowie w terminie 7 dni. W przypadku nie uiszczenia ceny ustalonej w drodze przetargu nabywca traci prawo nabycia składnika majątku ruchomego.

5.      Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wadium).

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w WIJHARS w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, tel. 12 4481102. Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruhomego

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

 

Wykaz składnika majątku ruchomego

 

Lp.

Nazwa

Szt.

Nr inwentarzowy

Cena w zł

Wartość w zł

Uwagi

1.

Drukarka HP

1 szt.

WI-XIII-67/1

1464,00

1464,00

Zużyty, nie drukuje

 

 

Osoby zainteresowane zakupem lub nieodpłatnym przekazaniem wymienionego sprzętu proszone są o składanie wniosku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2017 roku. Decyduje kolejność złożonych wniosków.

Wszelkich informacji udziela pani Katarzyna Korczak pod numerem telefonu 12 448 10 55.

Dni wolne od pracy

2 maja, 16 czerwca i 14 sierpnia będą w tym roku dniami wolnymi od pracy dla pracowników administracji rządowej.
W zamian urzędy będą otwarte w soboty: 13 maja, 24 czerwca i 9 września.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie informuje, że posiada  składnik majątku ruchomego przeznaczony do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom lub jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z § 38 ww. rozporządzenia.

 

Wykaz składnika majątku ruchomego

PEUGEOT 306  XR 1,4 samochód osobowy

Nr rej. KR 341NE

Rok produkcji                2000

Nr nadwozia     VF37CKFXT33093507

Pojemność silnika         1360 cm3

Liczba miejsc                     5

Rodzaj paliwa               benzyna

Przebieg                        400119

Ubezpieczenie do 31.12.2016 r.

Badanie techniczne ważne do 21.12.2016 r.

Stan techniczny: adekwatny do przebiegu      i okresu eksploatacji

Sprzęgło do naprawy, regeneracji belki tylnego zawieszenia

 Podmioty zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem ww. samochodu proszone są    o złożenie pisemnych wniosków do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków do sekretariatu w godzinach od 7.30 do 15.30 lub za pomocą faksu nr 12 448 11 05, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 roku.

W celu uzyskania informacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania składnika majątkowego oraz ustalenia terminu ewentualnej wizji lokalnej proszę o kontakt  z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie nr tel. 12 448 10 55 z Panią Katarzyną Korczak w godzinach od 7.30 do 15.30.

O przekazaniu składnika decydować będzie kolejność wpływu wniosku do sekretariatu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie.

Odbiór składnika majątkowego następuje po podpisaniu stosownych dokumentów i na koszt podmiotu, któremu przekazano składniki.

Nowy formularz - wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców

Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych informuje, że od 3 stycznia 2017 r. osoby, które starają się o wpis do rejestru rzeczoznawców prowadzony przez tutejszy Inspektorat zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty slarbowej w kwocie 10 zł.

Informacja o koncie, na które należy uiszczać opłatę skarbową znajduje się w zakładce "Opłata skarbowa"

Wniosek o wpis do rejestru rzeczoznawców